top of page

出版及設計

我們懂得如何挖掘品牌背後的文化特征,並且善於講故事,以視頻、圖片、設計品和書籍等形式將其演繹於各類介質之上。

dawa culture
dawa culture
dawa culture
dawa culture
dawa culture

企業宣傳片

書籍出版及發行

品牌攝影

熒幕廣告

​企業標識及包裝

dawa culture
bottom of page